Rekisteri- ja tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §.
Laatimispäivä 17.05.2018.

Rekisterinpitäjä

Nimi: LSTS – Liikuntastudio Terve Sydän Oy (Y-tunnus: 3103201-3)
Osoite: Kiikelinranta 5 C 21, 90100 OULU
Käyntiosoite: Rusasenkuja 1, 90420 OULU

Muut yhteystiedot:

p. 045-6385173
Johanna@nulllsts.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Johanna Ojala-Kinnunen
Osoite: Kiikelinranta 5 C 21 90100 OULU

Muut yhteystiedot

p. 045-6385173
Johanna@nulllsts.fi

Rekisterin nimi

Potilasrekisteri.
Potilaan/asiakkaan hoidon suunnittelu, toteutus ja arkistointi.
Toiminnan tilastointi ja suunnittelu.

Potilasrekisterin käyttötarkoitus ja asiakastietojen keruu

Potilasrekisteritietoja saa käyttää vain siihen käyttötarkoitukseen, joka sille on määritelty, ellei muussa laissa ole toisin säädetty.

Yritys ei luovuta potilaasta/asiakkaasta tehtyjä hoitosuunnitelmamerkintöjä ilman potilaan/asiakkaan kirjallista lupaa.

Yritys kerää myös tietoja asiakkaista ja verkkosivuston käyttäjistä (analytiikka, evästeet ja lomakkeet). Näitä tietoja kerätään asiakassuhteen ylläpitoon, markkinointiin ja sen kohdentamiseen, asiakastapahtumien ja kurssien ilmoittautumisia varten.

Rekisterin tietosisältö

 • Potilaan/asiakkaan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot.
 • Alaikäisen potilaan/asiakkaan huoltaja.
 • Potilaan hoidon kannalta välttämättömät terveystiedot, hoitotiedot ja esitiedot.
 • Muut hoidon kannalta välttämättömät tiedot, esim. lääkärin, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, ravitsemusterapeutin, fysioterapeutin ym. työtehtävissä laatimat tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Potilas/asiakas tai hänen huoltajansa: Ilmoitetut esitiedot.
Hoitohenkilökunta: Tutkimusten ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot.
Potilastiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus.

Potilastietojen säännönmukaiset luovutukset

Potilastietoja voidaan luovuttaa (laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/92) 13 §, muutos 653/2000):

 • Potilaan/asiakkaan suostumuksella. Jos potilaalla/asiakkaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa suostumuksella.
 • Nimenomaisen lainsäännöksen nojalla.

Potilastietojen säännönmukainen luovuttaminen/luovutuksensaajaryhmät

Terveydenhuollon valtakunnallisia rekistereitä ylläpitäville viranomaisille tutkimus-, suunnittelu- ja tilastotarkoituksia varten (laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä (556/89) 3 §, tartuntatautilaki (589/86) 23 a §).

Muut mahdolliset luovutuksensaajat:

 • Jatkohoitotilanteessa potilaan/asiakkaan suullisella tai kirjallisella suostumuksella voidaan luovuttaa tietoja potilaan/asiakkaan yksilöimälle toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle.
 • Potilaan/asiakkaan kirjallisella suostumuksella tai nimenomaisen lainsäännöksen perusteella voidaan luovuttaa tietoja vakuutusyhtiölle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja saa siirtää Euroopan unionin jäsenvaltioon tai Euroopan talousalueeseen kuuluvaan maahan samoilla perusteilla kuin niitä saisi Suomessakin luovuttaa tai antaa muutoin käsiteltäväksi. Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Potilas/asiakastietojen käyttö ja suojaamisen yleiset periaatteet

 • Potilastiedot on säädetty salassa pidettäviksi.
 • Potilastietoja ei saa luovuttaa sivullisille.
 • Potilastietoja saa käyttää ainoastaan potilaan hoitoon ja siihen liittyviin tehtäviin (laki potilaan asemasta ja oikeuksista ( 785 / 992 ) 13 §).
 • Rekisterinpitäjän ylin johto päättää organisatoriset ratkaisut ja antaa työntekijöille työtehtävien edellyttämät käyttöoikeudet potilasrekisteritietoihin.

Potilastietojen säilyttämistapa

Potilasrekisteritiedot on kerätty manuaalisesti ja säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Sähköisessä muodossa tiedot kirjataan tietokoneelle jonne kirjautuminen vaatii salasanat ja tallenteet suojattuun kansioon, jonne vain tietojen kirjaajalla on oikeus päästä kirjaamaan ja muokkaamaan asiakastietoja.

Tarkastusoikeus

Potilaalla/asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat potilastiedot (HeTiL 26 §).

 • Tarkastusoikeus on ainoastaan potilaalla itsellään, potilaan holhoojalla tai edunvalvojalla.
 • Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa.
 • Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisesti, kirjallisesti tai muulla tavalla varmennetulla asiakirjalla.
 • Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle, joka päättää tarkastusoikeuden toteuttamisesta
  Tarkastusoikeutta pyytävän henkilöllisyys tarkistetaan.
 • Potilaalla on oikeus nähdä itseään koskevat tiedot ja halutessaan saada ne kirjallisena.
 • Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä. Ellei tarkastusoikeutta ole toteutettu kuukauden kuluessa katsotaan tarkastuspyyntö evätyksi.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjän on oma-aloitteisesti ja / tai potilaan/asiakkaan vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä potilasrekisterissä oleva, käsitellyn tarkoituksen (potilasrekisterin käyttötarkoitus) kannalta virheellinen, tarpeeton tai puutteellinen tieto.

 • Tiedon korjaamispyyntö tehdään henkilökohtaisesti, kirjallisesti tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.
 • Tiedon korjaamista vaativan henkilöllisyys tarkistetaan.
 • Päätöksen tietojen korjaamisesta tekee henkilö, jolla on siihen oikeus (rekisteristä vastaava henkilö).
 • Tiedon korjaamispyyntö käsitellään 7 vrk:n kuluessa, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön kirjaamisesta.

Suostumuksen antamista ja kielto-oikeutta koskevia säännöksiä

Potilaan suostumus tietojen luovuttamiseen (PotL 13 § ja HetiL 3 § 7 kohta).

Potilasrekisteritietoja saadaan luovuttaa potilaan ja tietyissä tilanteissa laillisen edustajan suostumuksella:

 • Potilaan / jos potilaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa / vapaaehtoisella, nimenomaisella, yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella.
 • Jatkohoitotapauksessa potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi saadaan luovuttaa tarpeellisia tietoja toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle sekä samoin yhteenveto annetusta hoidosta potilaan hoitoon lähettäneelle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle ja potilaan hoidosta vastaavaksi lääkäriksi mahdollisesti nimetylle lääkärille potilaan / jos potilaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa / vapaaehtoisella, nimenomaisella, yksilöidyllä suullisella suostumuksella, josta tehdään merkintä potilasasiakirjoihin.

Potilas / laillinen edustaja voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen.

Suostumusta ei edellytetä silloin, jos luovuttaminen tapahtuu:

 • Potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi tai toteuttamiseksi välttämättömiä tietoja toiselle suomalaiselle tai ulkomaiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle, jos potilaalla ei ole mielenterveyshäiriön, kehitysvammaisuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä eikä hänellä ole laillista edustajaa, taikka jos suostumusta ei voida saada potilaan tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi.

tai

 • Nimenomaisen lainsäännöksen nojalla.

Potilaan kielto-oikeus tietojen luovuttamiseen (PotL 9 § ja 13 §)

 • Jos alaikäinen potilas ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen (PotL 9 §).
 • Tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi hoidettavana olevan potilaan lähiomaiselle tai muulle hänen läheiselleen saadaan antaa tieto potilaan henkilöstä ja hänen terveydentilastaan, jollei ole syytä olettaa, että potilas kieltäisi näin menettelemästä (PotL 13 §).

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selainta tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeiden avulla tunnistetaan seuraavia asioita ja niiden avulla pystytään seuraamaan sivuston analytiikkaa, joka auttaa toiminnan parantamisessa:

 • IP-osoite
 • kellonaika
 • vieraillut sivut
 • selaintyyppi
 • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut verkkosivuille